۰ Votes ۰ Ans

درباره محمدرضا علیزاده

بیشتر از پنج ساله در کنار هموطنانم هستم تا از طریق آموزش و مشاوره زندگی بهتری را تجربه کنند و همه با هم کمک کنیم تا دنیا جای بهتری برای زندگی شود

پرسش و پاسخ ارائه شده توسط AnsPress.io